Contac
Contat
Chir

Nostes ofertes internet

Nostes ofertes por le sorvisc cun fira otica.
- Por chësc sorvisc pitunse trëi ofertes che se desfarenziëia tecnicamënter tla velozité.
- L prisc é al mëis.
- Por mëmbri dla cooperativa SEA vëgnel fat 10% de sconto por sorvisc olache la SEA é ince Provider.


Por l'alaciamënt ala fira otica vëgnel fat n preventif aladô dla nezescité de laur. Araté él le laur da trá la fira dal POP (zentrala internet) cina a ciasa dl cliënt. Por mëmbri dla cooperativa SEA vëgnel fat le 20% de sconto.

Oferta Velozité (Mbit/s) Download/Upload Prisc al mëis
Fira Starter 50/50 28,00€*
Fira Basic 100/100 35,00€*
Fira Comfort 250/250 54,00€*

* por privac IVA incl., por aziendai IVA da mët lapro; por mëmbri SEA 10% de sconto


Cost de ativaziun sorvisc
y ater

Ativaziun router (l'tliënt á instës n router) 50,00€ + IVA
Ativaziun router sënza WIFI 135,00€ + IVA
Ativaziun router cun WIFI 198,00€ + IVA
Variaziuns de contrat o intervënc a öt 25,00€ + IVA
IP statica 5,00€/mëis

Nostes ofertes por le sorvisc cun antëna/radio.
- Por chësc sorvisc ofriunse trëi ofertes che se desfarenziëia tecnicamënter por la velozité de upload.
- L prisc é al mëis.
- Pro vigni oferta el na adressa IP statica debann.
- Tl cost d'ativaziun el lapró n router internet y l'instalaziun dl antëna.

Por mëmbri dla cooperativa olache la SEA é ince Provider vëgnel fat le 10% de sconto sön düc i prisc.

Oferta Velozité (Mbit/s) Download/Upload Prisc al mëis Cost de ativaziun
Radio Basic 30/30 30,00€* 95,00€ pur aziendai 190,00€ + IVA**
Radio Comfort 50/50 45,00€* 95,00€ pur aziendai 190,00€ + IVA**

*por privac IVA incl.; por mëmbri SEA 10% sconto
** por mëmbri SEA 20% sconto


La SEA ofrësc ince le telefon sura internet Voip.
Le telefon fis (Telecom) po insciö gní dejdit, ci che comporta n gran sparagn.
L numer resta l medemo.

Prisc por le telefon (sënza IVA):
- Cost de migraziun dl numer y ativaziun 90,00€
- Cost fiss al mëis 5,00€ por privac, 9,80€ por dites
- Telefonades a rëi fissa 0,015€/min
- Telefonades a zelulars nazionai 0,030€/min
- Telefonades a rëi fissa y zelulars tl EU 0,11€/min
- Telefonades fora dl EU alado dles tarifes

Aladô de osc contrat firmé, Ves comunicunse che l’sorvisc internet pó ma gní adoré:

  • da chë porsona che á stlüt jö le contrat y söa familia che vir te ciasa 
  • da colauradusc de dites tan inant ch’ai l’adora dailó
  • te arees (p.es. ciases, apartamënc, stales i.i.i.) de proprieté de chël che á firmé l contrat.

Dit n cört l'sorvisc internet ne pó nia gni dé o venü inant a terzi

Por caji particulars pól gní damané na autorisaziun aposta.

I Ves inviun da tigní ite chëstes regoles, por evité da messëi disativé l’sorvisc.